วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การปลูกข้าว

การทำนาข้าว หมายถึง การปลูกข้าว การปลูกข้าวในประเทศไทย แบ่งออกได้เป็น ๓ วิธีด้วยกัน ดังนี้


๑. การปลูกข้าวไร่

๒. การปลูกข้าวนาดำ

๓. การปลูกข้าวนาหว่าน

หลังจากทำการปลูกข้าวแล้ว ยังมีขั้นตอนอื่นๆที่สำคัญที่จะต้องคำนึงถึง ดังต่อไปนี้

๑. การดูแลรักษา

๒. การเก็บเกี่ยว

๓. การนวดข้าว

๔. การทำความสะอาดเมล็ดข้าว

๕. การตากข้าว

๖. การเก็บรักษาข้าว